Kısıtlanmış Alan / Restricted Area

Bu alan sadece HSF bünyesinde çalışanlara açıktır ve şifre korumalı alandır.
This area is open to HSF employees only and is password protected.

LÜTFEN DİKKATİNİZİ VERİN!!! PLEASE PAY ATTENTION !!!

HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. olarak çalışan memnuniyetini çalışanın idarecilerinden, yaratılan iş ortamından ve çalışma koşullarından genel olarak hoşnut olma durumu olarak tanımlıyoruz.
As we are HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti., define the employee satisfaction as obtained general satisfaction of employee from managers, created working environment and working conditions.

Ayrıca, işyerinden memnun bir çalışanın aşağıdaki kriterleri karşıladığına inanmaktayız:
In addition, we believe that an employee who is satisfied with the workplace meets the following criteria:

1. Genel olarak, şirketi ve/veya işvereni hakkında pozitif bir algıya sahiptir. Generally, she/he has a positive perception of the company and/or the employer.
2. Çalıştığı şirket ve işvereni hakkında olumlu düşünür, olumlu konuşur. She/He thinks positively about the company he works for and his employer and speaks positively.
3. İşvereninin/ şirketinin kendisine sunduğu iş ortamı ve çalışma şartlarından, fiziksel koşullardan ve sahip olduğu haklardan ve imkanlardan memnundur. She/He is satisfied with the work environment and working conditions, physical conditions and the rights and opportunities provided by her/his employer/company.

HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. olarak bu anketin hazırlanmasındaki amaçları aşağıda sıraladık.
HSF Defense Aviation Ltd. Şti. We have listed the aims of preparing this survey below.

• Çalışan memnuniyetini arttırmak, Increasing employee satisfaction,
• Çalışan bağlılığını arttırmak, Increasing employee loyalty,
• Çalışan iş disiplini ve sorumluluğunu arttırmak, To increase employee work discipline and responsibility,
• Idareci – Çalışan arasında güven arttırmak, Increasing trust between the Manager - Employee,
• Hem idare olarak hem de çalışan olarak yapılan hataların belirlenmesi ve önlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak. Making arrangements for determining and preventing mistakes made both as an administration and as an employee.
ÖNEMLİ NOTLAR: IMPORTANT NOTES:
1. Bu ankete katılım kesinlikle kişisel rızaya bağlıdır, Participation in this survey is strictly based on personal consent,
2. Bu ankette kişisel bilgi kullanımı çalışanın açık rızasına bağlıdır, Use of personal information in this survey depends on the employee's express consent,
3. Bu ankette kullanılan oylar ve yapılan yorumlar hiçbir koşul altında ankete katılan çalışan hakkında kullanılmayacaktır, Votes and comments made in this survey will not be used for the employee participating in the survey under any circumstances.
4. Bu ankete katılan herkesin kişisel bilgileri ve anket katılımları gizli tutulacaktır, Personal information and survey participation of everyone participating in this survey will be kept confidential,


Şirket ve Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz
How We Protect Your Company and Personal Data